BODYMEDIA Innovation Days - Stuttgart - 30.10.2015

Eindrücke zu den BODYMEDIA Innovation Days 2015 in Stuttgart